Chính sách Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với Bell Mart! Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách này giải thích cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Thông Tin Thu Thập và Sử Dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và để liên lạc với bạn liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc tuân thủ các quy định pháp luật. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị.

Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: privacy@bellmart.com.

Điều Khoản và Điều Kiện

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

  1. Sử Dụng Dịch Vụ: Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và theo các điều kiện quy định trong chính sách của chúng tôi.
  2. Tuân Thủ Pháp Luật: Bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  3. Tài Khoản: Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai.
  4. Thay Đổi và Chấm Dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
  5. Giới Hạn Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: terms@bellmart.com.